Гиренко Інна Володимирівна

ОСВІТА:
2000-2002 рр. – Академія муніципального управління, юридичний факультет, спеціальність «Правознавство»;
2002-2005 рр. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, юридичний факультет, спеціальність «Правознавство»
2006-2007 рр. – Стокгольмський університет (Швеція, м. Стокгольм), юридичний факультет, Degree of Master of Laws in European Intellectual Property Law (LL.M.)
2008-2010 рр. – аспірантура Національного університету біоресурсів і природокористування України за спеціальністю 12.00.06 – «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природо ресурсне право»
2010 р. – захистила кандидатську дисертацію «Правове регулювання агроінноваційної діяльності» за спеціальністю 12.00.06 (Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого, м. Харків).

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:
2008 – 2013 рр. – кафедра теорії та історії держави і права Національного університету біоресурсів і природокористування України
2014 р. – дотепер – кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства Національного університету біоресурсів і природокористування України.

НАВЧАЛЬНА РОБОТА:
Міжнародне приватне право (денна, заочна форми навчання)
Практика Європейського Суду (денна, заочна форми навчання)
Практика Європейського Суду (англійська мовою викладання)
Право міжнародних договорів (денна, заочна форми навчання)
Право СОТ (заочна форма навчання)
Міжнародне публічне право (заочна форма навчання)
Правові основи інвестиційної діяльності (заочна форма навчання)
Порівнялье екологічне та земельне право (заочна форма навчання)
Міжнародно-правові засади інтеграційних процесів (заочна форма навчання)

НАВЧАЛЬНА ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА
Автор більше 10 навчальних посібників (більшість з яких з грифом МОН України), присвячених правам людини в міжнародному праві, законодавству США, екологічному, аграрному праву, праву інтелектуальної власності тощо.

Навчальні посібники 
1. Eкологічне право України. Загальна частина : навч. посіб. ; за ред. В.І. Курила / В.В. Курзова, А.І. Берлач, В.І. Курило та ін. – К. : Алерта, 2015. – 620 с.
2. Вертецька Л.А., Курило І.В. Business English for Lawyers. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. За заг.ред. В.І.Курила К., 2008. – 300с. (Гриф МОН України: лист №1.4/18-І-1434 від 18 серпня 2008 р.).
3. Курило В.І., Гиренко І.В., Тенкач Л.А. Права людини в міжнародному праві: навч. посібник для студентів вищих навч.закладів. К., НУБіП, 2012 – 304 с.
4. Курило І.В., Гиренко І.В., Тенкач Л.А. Мова законодавства США. Навчальний посібник (англ.мовою). За заг.ред. В.І.Курила. – К: МВЦ «Медінформ», 2013. – 678 с. (Гриф МОН України: лист №1/11-5217 від 12.03.2013 р.).
5. Хронологія української земельної конституції: зб.норм.-прав.актів / [Курило В.І., Безчастний В.М., І.В.Гиренко, Заріцька І.М. та ін.]; за ред. В.І.Курила. – Донецьк: ДЮІ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2010. – 324 с. (Гриф МОН України: лист №14/18-Г-2648.1 від 10 грудня 2008 р.)
6. Правові засади зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів агробізнесу. Підручник / В.І.Курило, І.В.Ковальчук, А.О.Сільнова, І.В.Гиренко; за заг.ред. д.ю.н.,проф. В.І.Курила. – К.: Магістр-ХХІ сторіччя, 2011. – 280 с. (Гриф МОН України: лист № 1.4/18-Г-145.1 від 10.01.2009 р.)
7. Державна реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обмежень: Підручник / В.І. Курило, І.В.Гиренко, К.М. Куркова, С.С. Овчарук; за заг. ред. В.І.Курила. – К.: Магістр ХХІ сторіччя, 2011. – с. (Гриф МОН) 194 с.
8. Аграрне право України: підручник / З.П.Білошкурська, С.І.Бурлака, О.М.Браніцький, І.В.Гиренко, О.П.Світличний; за заг.ред.В.І.Курила. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві» (видавець «Сочінський»), 2011. – 494 с. (Гриф МОН України)
9. Аграрне право України: договірні відносини у сільському господарстві. Підручник. Змістовий модуль 5 / В.І.Курило, З.П.Білошкурська, С.І.Бурлака, І.В.Гиренко. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2012. – 437 с. (Гриф МОН України).
10. Основи права інтелектуальної власності: навчальний посібник / В.І. Курило, О.П.Світличний, І.В. Гиренко; за заг.ред. О.П.Світличного. – Донецьк: Донбас, 2012. – 263 с. (Гриф МОН України)
11. Аграрне право України. Майнова основа аграрного господарювання / В.І. Курило, З.П. Білошкурська, СІ. Бурлака та інші. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2013. – 462 с. (Гриф МОН України).
12. Аграрне право України: відповідальність за правопорушення у сфері сільськогосподарського виробництва / Курило В.І., Білошкурська З.П., Бурлака С.І. та інші. – Умань : «Візаві», 2013. – 278 с. (Гриф МОН України)

НАУКОВІ ТА ПРОФЕСІЙНІ ІНТЕРЕСИ
Коло наукових інтересів – міжнародне екологічне право, міжнародне публічне право, міжнародне приватне право, право ЄС. У доробці автора більше 50 робіт.

Одноосібні монографії
1. Гиренко І.В. Правове регулювання агроінноваційної діяльності в Україні: стан та перспективи удосконалення: Монографія / І.В. Гиренко. – К.: Магістр-ХХІ сторіччя, – 2011. – 192 с.
2. Гиренко І.В. Правова охорона рослинного світу України: сучасна парадигма: моногр. / І.В. Гиренко. – К. : НУБіП України, 2015. – 433 с.

Наукові публікації, серед яких за останні 5 років

Стаття, що міститься у науковій базі Scopus
Gyrenko I.V., Kurzova V.V. Legal Aspects of Accession to the Berlin Manifesto 225 / I.V. Gyrenko. – Environmental Policy and Law. – Volume 45, issue 5. http://content.iospress.com/journals/environmental-policy-and-law/45/5.

1. Gyrenko I. V. Specific Aspects of International Legal Regulation of Flora / I. Gyrenko // Princeton Journal of Scientific Review. Special issue. Post-Soviet view. – 2013. – Number 2. June. – P. 99–109.
2. Гиренко И.В. Основные положения Закона Республики Молдова “О растительном мире» 2007 г. / И.В. Гиренко // Закон и жизнь. – 2014. – № 7/2 (271). – С. 23–27.
3. Гиренко И.В. Проблема отражения принципов охраны и использования объектов растительного мира в законодательстве Республики Беларусь / И.В. Гиренко // Pravo.by. – 2014. – № 5 (31). – С. 41–46.
4. Гиренко И. Компаративный анализ украинского и беларусского законодательства о растительном мире / И. Гиренко // Юстыцыя Беларусі. – 2014. – № 7. – С. 42–45.
5. Гиренко И.В. Особенности правового регулирования охраны растительного мира по законодательству Российской Федерации / И. В. Гиренко // Вестник Воронежского государственного университета. – 2015. – № 1. – С. 226–232.
6. Гиренко І.В. Рослинний світ як об’єкт правової охорони навколишнього природного середовища / І.В. Гиренко // Форум права. – 2012. – № 3. – С. 117–121 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-2/index.htm.
7. Курило В.І. Актуальні питання державного контролю у сфері забезпечення біобезпеки при поводженні з ГМО у світлі глобалізації проблеми збереження фіто різноманіття / В.І. Курило, І.В. Гиренко // Науковий вісник НУБіП України: Серія Право. – 2012. – Вип. 173. – Ч. 2. – С. 208–222.
8. Курило В.І. Правове забезпечення збереження і використання генетичних ресурсів через призму глобалізації проблеми біобезпеки / В.І. Курило, І.В. Гиренко, В.В. Курзова // Науковий вісник НУБіП України: Серія Право. – 2012. – Вип. 173. – Ч. 3. – С. 97–115.
9. Гиренко І.В. Основні положення та шляхи удосконалення Закону України «Про рослинний світ» / І.В. Гиренко // Вісник Маріупольського державного університету. Серія право. – 2013. – № 5. – C. 51–57.
10. Гиренко І.В. Принципи правової охорони рослинного світу / І.В. Гиренко // Юридична Україна. – 2013. – № 9. – С. 74–79.
11. Гиренко І.В. Правове регулювання охорони, державного обліку та контролю використання рослинних ресурсів відповідно до Закону України «Про рослинний світ» / І.В. Гиренко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 11. – С. 188–195.
12. Гиренко І.В. Основні етапи оцінки ефективності еколого-правового механізму у сфері охорони та використання рослинного світу / І.В. Гиренко // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 11. – С. 60–63.
13. Гиренко І.В. Основні положення всеєвропейської стратегії збереження біологічного й ландшафтного різноманіття 1995 р. та проблеми її реалізації у сфері охорони рослинного світу України / І.В. Гиренко // Актуальні проблеми держави і права. – 2013. – Вип. 70. – С. 223–230.
14. Гиренко І.В. Реалізація концепції сталого розвитку у сфері охорони й використання рослинного світу / І.В. Гиренко // Проблеми законності : зб. наук. пр. / відп. ред. В.Я. Тацій. – Х. : Нац. ун-т «ЮАУ імені Я. Мудрого» – 2013. – Вип. 124. – С. 90–98.
15. Гиренко І.В. Еколого-правовий механізм охорони та використання рослинного світу (на прикладі Донецької області) / І.В. Гиренко // Підприємництво, господарство і право. – 2014.– № 1. – С. 79–82.
16. Гиренко И.В. Основные направления развития законодательства о растительном мире Республики Беларусь / І.В. Гиренко // Юридична Україна. – 2014. – № 6. – C. 71–78.
17. Гиренко І.В. Правові засади збереження біорізноманіття рослинного світу України / І.В. Гиренко // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – 2014. – Вип. 63. – С. 180–185.
18. Гиренко І.В. Проблеми внутрішньодержавного механізму імплементації норм Конвеції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES), у Республіці Молдова / І.В. Гиренко // Право і суспільство. – 2014. – № 6–1. – С. 113–118.
19. Гиренко І.В. Проблеми застосування адміністративної відповідальності за порушення законодавства про охорону і використання рослинного світу України / І.В. Гиренко // Вісник прокуратури. – 2014. – № 9. – С. 99–108.
20. Гиренко І.В. Місце та роль галузей права у системі правової охорони рослинного світу України / І.В. Гиренко // Науковий вісник НУБіП України: Серія «Право». – 2014. – Вип. 197. – Ч. 2. – С. 124–131.
21. Гиренко І.В. Правові проблеми закріплення ціннісних показників рослинного світу / І.В. Гиренко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2015. – № 1 (січень). – С. 117–123.
22. Гиренко І. Правове забезпечення екологічної функції держави в сфері охорони рослинного світу / І. Гиренко // Митна справа. – 2015. – № 2 (98). – Ч. 2 . – Кн. 2. – С. 58–63.

Тези доповідей, серед яких за останні 5 років
Гиренко І.В. Правові аспекти збереження фіторізноманіття через призму поширення ГМО / І.В. Гиренко // Актуальні питання публічного та приватного права : тези доповідей ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 3 жовтня 2012 р. / за ред. В.М. Огаренка та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2012. – 588 с. – С. 519–521.
Гиренко І.В. Щодо регулювання обігу генетично-модифікованих організмів у відкритих системах / І.В. Гиренко // Сучасні тенденції розвитку національного законодавства України: Збірник тез між нар. наук.-практ. конф., 19-20 травня 2011 р. / Упор. к.ю.н. О.М. Гончаренко. – К. : Видавничий центр НУБіП України, 2011. – С. 272-274.
Курило Л.І. Інформаційне забезпечення інноваційної діяльності в аграрній сфері / Л.І. Курило, І.В. Гиренко // Основні напрями інноваційного розвитку виробництва та переробки продукції АПК: Міжнар. наук.-теорет. конф., 22-23 березня 2012 р. // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Гжицького. – Т. 14. – № 1(51). – Ч. І. – Львів : ЛНУВМБТ імені С.З. Гжицького, 2012. – С. 352–352.
Гиренко І.В. Тенденції правової політики держави у сфері охорони рослинного світу / І.В. Гиренко // Пріоритети інноваційного розвитку агропромислового виробництва України: досвід, можливості, технології : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 березня 2012 р. / редкол. В.С. Лукач та ін. – Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2012. – С. 240–244.
Гиренко І. Проблеми використання екосистемного підходу у сфері охорони рослинного світу (на прикладі Донецької області) / І. Гиренко // ІХ Прибузькі юридичні читання: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 лист. 2013 р. / відп. ред. С.В. Ківалов. – Миколаїв : Іліон, 2013. – С. 195–196.
Гиренко І.В. Історичні аспекти правової охорони об`єктів рослинного світу УРСР (1920–1941 рр.) / І.В. Гиренко // Актуальні проблеми науки історії держави і права : матеріали «круглого столу», присвяч. проф. А.Й. Рогожину, 5 жовтня 2013 р. / за ред. В.Д. Гончаренка; Нац. ун т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого»; Нац. акад. прав. наук України. – Х. : Право, 2013. – С. 95–98.
Гиренко І.В. Розвиток концепції сталого розвитку у сфері охорони та використання рослинного світу / І.В. Гиренко // Економіко-правова парадигма розвитку сучасного суспільства : зб. наук. праць за підсумками ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. викладачів, аспірантів і студентів, 6 грудня 2013 р. – Донецьк : Донбас, 2013. – С. 106–109.
Гиренко І.В. Конвенція про охорону біорізноманіття в системі правового регулювання збереження рослинного світу / І.В. Гиренко // Міжнародні читання з міжнародного права пам’яті професора П.Є. Казанського : матер. Четвертої міжнар. наук. конф., 8-9 листопада 2013 р. / відп. за випуск М.І. Пашковський; Нац. ун т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2013. – С. 451–454.
Гиренко І.В. Проблеми реалізації актів Президента України у сфері охорони та розширення площі об’єктів природно-заповідного фонду / І.В. Гиренко // Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні : матеріали між нар. наук.-практ. конф., 14–15 лютого 2014 р. – Одеса : ГО «Причорноморська фундація права», 2014. – С. 42–43.
Гиренко І.В. Правові засади реалізації конвенції про біорізноманіття у сфері збереження рослинного світу / І.В. Гиренко // Крымские юридические чтения : материалы междунар. науч.-практ. конф., 30 января 2014 г.; Крымский институт права Национального университета «Одесская юридическая академия». – Симферополь : КРП «Издательство «Крымучпедизд», 2014. – С. 543–546.
Гиренко И.В. Проблемы охраны растительного мира в законодательстве Республики Беларусь / И.В. Гиренко // Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства», Херсон. держ. ун., 11–12 квітня 2014 р. – С. 130–134.
Гиренко И.В. Правовые проблемы использования и охраны растительного мира республики Башкорстан / И.В. Гиренко // Юридичні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень : міжнародна науково-практична конференція, 13-14 червня 2014 р. – К. : Центр правових наукових досліджень, 2014. – С. 72–74.
Гиренко И. Растительный мир как ценностная категория в экологическом праве / И. Гиренко // Поняття та категорії юридичної науки. Зб. наук. праць : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., 18 листопада 2014 р. / за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шуміла. – К. : Ніка- Центр, 2014. – С. 211–214.
Гиренко І.В. Екологічна функція держави у сфері охорони рослинного світу / І.В. Гиренко // Міжнародне та національне законодавство: способи удосконалення: зб. наук. праць. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 3-4 квітня 2015 р. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 39–41.

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ:
Академічна група День тижня Пара Місце проведення
Прав середа 2 каб. 302
Прав середа 3 каб. 302