Ладиченко Віктор Валерійович

КЕРІВНИК ПРОЕКТУ

ДАТА НАРОДЖЕННЯ: 2 липня 1973 року в м.Києві.

ОСВІТА: в 1995 році з відзнакою закінчив Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.
1995 – 1998 рр. – аспірантура НПУ імені М.П. Драгоманова.
1998 р. – кандидатська дисертація на тему: «Теоретико-правові засади поділу влади».
2002 р. – вчене звання доцента.
2004 р. – почесний знак «Відмінник освіти України».
2009 р. – докторська дисертація на тему: «Гуманістичні основи організації державної влади».
2012 р. – звання професора кафедри конституційного права та правознавства.
2016 – нагороджено нагрудним знаком «За наукові та освітні досягнення»

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
1997 – 2010 рр. працював в Київському національному торговельно-економічному університеті. Пройшов шлях від асистента до професора кафедри правознавства.
Вересень 2010 – травень 2012 – професора кафедри конституційного права та правознавства.
Листопад 2011 – грудень 2014 – директор НДІ землекористування та правового регулювання майнових і земельних відносин.
Жовтень 2012 – по теперішній час – завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
2010 р. – проект «Основи демократії» – є сертифікованим тренером з протидії насильству в сім`ї за програмою ПРООН в Україні.
Березень 2011р. – сертифікат міжнародного центру вивчення холокосту «ЯД-ВАШЕМ» (Ізраїль).
Травень 2011р. – сертифікат Центру міжнародного права та правосуддя (Італія – Німеччина).
2013 р. – участь у міжнародній науково-практичній конференції «Современные теоретические и практические проблемы реализации международного и российского земельного и экологического права» в м. Москва.
2015 р. – участь у міжнародній конференції «Exelence Sсience Day» у м. Вроцлав (Польща).

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
2012 р. – «Педагогічна майстерність викладача».
2015 р. – «Створення та презентація НМК дисципліни англійською мовою».

НАВЧАЛЬНА РОБОТА
Викладає дисципліни:
«Конституційне право України»,
«Правові засади державного регулювання»,
«Міжнародне право»,
«Міжнародно-правове забезпечення продовольчої безпеки».

НАУКОВА РОБОТА
Більше 150 наукових на навчально-методичних праць
Н-індекс – 5,
і-10-індекс – 2.
Кількість цитувань – 105
Член спеціалізованої вченої ради К 26.004.16 НУБіП України.
2013 р. – студентка Кухар О. зайняла ІІ місце на Всеукраїнському конкурсі наукових студентських робіт з правознавства.
Підготував та захистив 5 аспірантів. Здійснює підготовку 5 аспірантів.

ІНШІ ПРОФЕСІЙНІ ДОСЯГНЕННЯ
Голова науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з правознавства. Експерт з науково-методичної експертизи збірників завдань для державної підсумкової атестації учнів 9-х, 11-х класів.
В 2012 та 2013 роках був Головою журі Всеукраїнського турніру з правознавства.
Член секції № 18 «Право» Наукової ради МОН (наказ № 1123 від 29.10.2015)

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ ЗА 2011-2016РР.
Статті у фахових виданнях:
1. Ладиченко В.В., Головко Л.О. Законодавче забезпечення питного водопостачання в Сполучених Штатах Америки // В.В. Ладиченко, Л. . Головко // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України – 2015. – №5. – 39-43.
2. Ладиченко В.В. Місце права на питну воду в системі прав людини / В.В. Ладиченко // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету – 2015. – вип 23. – с.62-65.
3. Ladychenko V.V. The essential characteristics of state power / V.V. Ladychenko – Науковий вісник НУБіП України. Серія: Право, 2013 – Вип. 182(2) – С.9-17
4. Ладиченко В.В. Право людини на питну воду / В.В. Ладиченко // АЛЬМАНАХ ПРАВА. Ціннісно-правові засади сучасних інтеграційних процесів в Україні. – Випуск 6. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2015. –с. 92-97.
5. Ладиченко В.В., Коломійчук В.О. Правові конкурсного відбору в системі державної служби / В.В. Ладиченко, В.О. Коломійчук // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України – 2016. – №2. – 94-100.
6. Ладиченко В.В., Сторожук О.Р. Питання правового статусу адміністративно-технічних працівників та обслуговуючого персоналу консульських установ у державі перебування / В.В. Ладиченко, О.Р. Сторожук // Вісник НУБіП України “Серія Право”, 2012. – №173. – ч.2. – С.374-380.
7. Ладиченко В.В. Методологічні аспекти викладання правознавства студентам неюридичних спеціальностей / В.В. Ладиченко // Вісник НУБіП України “Серія Право”, 2012. – №173. – ч.2. – С.10-19.
8. Viktor Ladychenko, Lyudmyla Golovko LEGAL REGULATION OF THE COMMON AGRICULTURAL POLICY IN THE EU // “EARTH Bioresources and Life Quality” – 2013 – №3.
9. Ладиченко В.В., Большаков В.Н., Панасюк Р.П. Принципи і способи моніторингу, як необхідні умови для підвищення ефективності виробництва в АПК України // Міліція України – 2013. – № 03-04. – С.24-25.
10. Ладиченко В.В. Організаційно-правові механізми взаємодії особистості, громадянського суспільства та державної влади / В.В. Ладиченко – Дніпропетровськ: ЛІРА, 2012. – 432 с.
11. Ладиченко В.В. Федералізм в конституційно-правовій доктрині США / В.В. Ладиченко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Право» / Ред кол.: Мельничук Д.О. (голова) та ін. – 2011. – Вип.157. – С.43-51.
12. Ладиченко В.В. Проблеми та перспективи сучасної вищої юридичної освіти / В.В. Ладиченко // Юридична Україна. – 2011. – № 2. – С.4-7.
13. Ладиченко В.В. Системна єдність державної влади – гарантія конституційної стабільності / В.В. Ладиченко // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і косміч-не право» – 2011. – № 2.(19) – С. 62-67.
14. Ладиченко В.В. Конституційні основи єдності державної влади / В.В. Ладиченко // Юридична Україна. – 2011. – № 5. – С.20-26
15. Ладиченко В.В. Конституційне закріплення свободи совісті в Україні / В.В. Ладиченко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Право» / Ред кол.: Мельничук Д.О. (голова) та ін. – 2011. – Вип.165. – С.23-28.
16. Ладиченко В.В. Якими будуть функції українського парламенту / В.В. Ладиченко // Юридична Україна. – 2011. – № 9. – С.18-22 .
17. Ладиченко В.В. Методологічні питання конституційного права на сучасному етапі / В.В. Ладиченко // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – 2011. – №3. – С.24-29.
18. Ладиченко В.В. Системна єдність державної влади як гарантія державно-правової цілісності / В.В. Ладиченко // Публічне право – 2011. – №4. – С.243-250.
19. Ладиченко В.В. Взаємозвязок права і свободи / В.В. Ладиченко // Юридична Україна. – 2011. – № 10. – С.4-9.

Навчальні посібники, монографії:
1. Ладиченко В. В. Історія вчень про державу і право [Текст] : навч. посіб. / В.В. Ладиченко, В.В. Орленко, В.І. Орленко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Медінформ, 2014. – 462 с.
2. Навчально-наочний посібник з питань вивчення нового законодавства на 2014 рік [Текст] : навч.-метод. матеріал / Нац. агентство України з питань держ. служби. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, [20–] .
Модуль 3 : Запобігання і протидія корупції (нормативно-правові акти) / [уклад. : Ладиченко В. В. та ін.]. – 2014. – 148 с.
3. Конституційне право України [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [В.В. Ладиченко, В.І. Орленко та ін.] ; за ред. проф. Ю. І. Крегула – 2-ге вид., допов. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 527 с.
4. Ладиченко В. В. Організаційно-правові механізми взаємодії особистості, громадянського суспільства та державної влади [Текст] : монографія / В.В. Ладиченко ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Д. : ЛІРА, 2012. – 431 с
5. Ладиченко В. В. Гуманістичні основи організації державної влади [Текст] / В. В. Ладиченко ; Київський національний торговельно-економічний ун-т. – К. : [б.в.], 2007. – 407 с.
6. Ладиченко В. В. Права і свободи людини [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю.І. Крегул [и др.] ; Київський національний торговельно-економічний ун-т. – К. : Книга, 2004. – 288 с.

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ:
2 курс «Конституційне право» четвер 5 пара каб. 301
2 курс «Конституційне право» (англомовна) середа 5 пара каб. 301

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:
Здійснює керівництво науковою роботою студентів (науковий гурток «Конституційне право»), є ініціатором проведення щорічної науково-практичної конференції «Права людини в міжнародному та національному законодавстві» (з 2012 р.), учасник «Тижня правових знань у НУБіП України» (з 2012 р.) та інших тематичних заходів.