Головко Людмила Олександрівна

ДАТА НАРОДЖЕННЯ: 07 серпня 1980 р.

ОСВІТА:
1999-2004 рр. – Університет імені Я.А. Коменського (м. Братислава, Словаччина), юридичний факультет, магістратура, спеціальність «Правознавство»;
2005-2007 рр. – Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Інститут політології і права, спеціальність «Правознавство»;
2007-2010 – аспірантура Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова за спеціальність 12.00.01 – «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень».
2010 р. – захистила кандидатську дисертацію «Розвиток інституту права власності в Україні, Словаччині та Чехії (історико-правовий аналіз)» (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова).

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:
2005-2006 рр. – юрист Міжнародної асоціації термоенергетичних компаній;
2009-2012 рр. – асистент, старший викладач кафедри конституційного права та правознавства Національного університету біоресурсів і природокористування України;
2012 р. – дотепер – кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства Національного університету біоресурсів і природокористування України.

НАВЧАЛЬНА РОБОТА:
6.030401 «Правознавство» – Державне право зарубіжних країн, Муніципальне право, Порівняльне правознавство, Міжнародно-правові стандарти ядерної безпеки (денна, заочна, екстернатна форми навчання, скорочений термін).

НАВЧАЛЬНА ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА

Навчально-методичні розробки
1. Міжнародний захист прав людини: навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання зі спеціальності 6.030401 «Правознавство» / Л. О. Головко. – К. : НУБіП України, 2014. – 22 с.
2. Міжнародно-правове забезпечення продовольчої безпеки: навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання зі спеціальності 6.030401 «Правознавство» / Л. О. Головко. – К. : НУБіП України, 2012. – 46с.

ЕЛЕКТРОННІ НАВЧАЛЬНІ КУРСИ
1. Державне право зарубіжних країн – Режим доступу: http://zemres.nauu.kiev.ua/course/view.php?id=53
2. Порівняльне правознавство – Режим доступу: http://zemres.nauu.kiev.ua/course/view.php?id=62
3. Муніципальне право – Режим доступу: http://zemres.nauu.kiev.ua/course/view.php?id=345
4.Міжнародно-правові стандарти ядерної безпеки. – Режим доступу: http://zemres.nauu.kiev.ua/course/view.php?id=371

НАУКОВІ ТА ПРОФЕСІЙНІ ІНТЕРЕСИ:
Коло наукових інтересів – порівняльне правознавство, міжнародний захист прав людини.

Монографії
1. Захист прав дітей: зарубіжний досвід / Л.О. Головко. – К.: Видавничий центр НУБіП України. – 2015. – 455 с.
2. Право власності в україні, Словаччині та Чехії / Л.О. Головко. – К.: Видавничий центр НУБіП України. – 2011. – 150 с.

Наукові публікації
1. Golovko L. Aproximácia právnych predpisov Ukrainy v oblasti vodného hospodárstva legislatíve EÚ // Vybrané otázky európskeho práva a medzinárodného práva sukromného. – Bratislava: vydavateľstvo iris, 2016. – S. 33 – 37. (in Slovak)
2. Golovko L. The Challenges of Introduction of Provisions of the Water Framework Directive in Ukraine // EU Law Journal. – Issue 1. – 2015 (Bratislava, Slovakia). P. 12 – 15. (in English)
3. Golovko L. Ukraine – EU relations // Právo európskej únie. – Brno (Czech Republic): Edícia Tribun EU, 2014. – P. 541 – 544. (in English)
4. Golovko L. The Present State of International Legal regulation of Food Security // Conference Proceedings of 12th International Scientific Conference of Doctoral Students and Young Scholars “Economic, political and legal issues of international relations, 2013 University of Economics in Bratislava May 31, 2013. – P. 177 – 179. [Electronic resource]. – Access mode: http://fmv.euba.sk/files/ZBORNIK_FINAL_12_MVKD_2013.pdf (in English)
5. Міжнародний досвід попередження та протидії домашньому насильству (на прикладі Словаччини) / Л.О. Головко // Порівняльно-аналітичне право: електронне наукове видання. – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2014. – № 4. – С. 211 –213 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.pap.in.ua/4_2014/4_2014.pdf
6. До питання кримінальної відповідальності корпорацій: міжнародно-правовий досвід / Л.О. Головко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Право». – 2012. – Вип. 173. – Ч. 3. – С. 270 – 274.

Тези доповідей
1. Головко Л.О. Реєстрація права власності на нерухоме майно: досвід Словаччини та Чехії / Л.О. Головко // Наукові пошуки у ІІІ тисячолітті: соціальний, правовий, економічний та гуманітарний виміри: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (22–23 квітня 2016 р.). Кіровоград: «КОД», 2016. – 308 с. – С. 15 – 17.
2. Advantages and disadvantages of the single payment scheme in the EU / Л.О. Головко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Право». – 2013. – Вип. 182. – Ч. 2. – С. 186 – 190.
3. Основні пріоритети Спільної Аграрної Політики країн ЄС на плановий період 2014 – 2020 рр. / Л.О. Головко // Сучасні тенденції розвитку національного законодавства: збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (15 – 16 травня 2014 р., м. Київ). – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2014. – С. 113 –116.
4. Головко Л.О. Набуття права власності на землю сільськогосподарського призначення іноземцями в нових членських країнах ЄС / Л.О. Головко // Забезпечення прав людини в міжнародному та національному законодавстві: Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (29 листопада 2013 р., м. Київ, Україна) – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2013. – С. 242 – 244.

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ:
Понеділок 10:05 – 11:25, каб. 302
Вівторок 11:40 – 13:00, каб. 302

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:
Здійснює керівництво науковою роботою студентів (науковий гурток «Державне право зарубіжних країн»)